Vi var med och
byggde Kokpunkten


Kokpunkten är Sveriges första actionbad- en unik uplevelse
med attraktioner förlagt på över åtta våningar!


Se filmen Fler referensobjekt

Plattsättningsbolag
med specialkompetens


Sedan 1979 har vi byggt upp en spetskompetens inom golv, fasad och platsättningsentreprenad. Genom mångårig branschkunskap tryggar vi kvalitet och garanti.Våra referensobjekt

Badhus & pooler

Alla bassängprojekt kräver noggrann planering. Rätt material och utförande måste beskrivas och följas genom hela projektet.


Se mer

Fasader

Fasader utsätts för hårt av vädrets makter. Ytskikt och underkonstruktion skall stå emot korrosion, UV bestrålning, vindlaster, klotter och skadegörelse.


Se mer

Offentliga Byggnader

Badrumsrenovering kräver noggrann planering. Rätt material och utförande måste beskrivas och följas genom hela projektet.


Se mer

Badrumsrenovering

Badrumsrenovering kräver noggrann planering. Rätt material och utförande måste beskrivas och följas genom hela projektet.


Se mer

Miljöpolicy

Högsbo Plattsättning AB, HG Handverksgruppen AB och dess dotterbolag utför både små och stora arbeten inom målning, murning, golvläggning, plattsättning samt snickeri och byggverksamhet. Målet är att ständigt utveckla våra processer för att minska uppkomsten av föroreningar och annan negativ miljöpåverkan, som kan påverka den biologiska mångfalden och ekosystem. Målet uppnår vi genom att både inom och utom företaget reducera våra koldioxidutsläpp och energiförbrukning, samt i första hand välja miljömärkta produkter och använda energieffektiva arbetsredskap. Lagstiftning samt övriga gällande miljöregler är minimikrav som alltid skall uppfyllas. Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall kraven överträffas.

Högsbo Plattsättning AB, HG Handverksgruppen AB och dess dotterbolag ska: Stimulera personalen till ett aktivt miljöarbete genom erforderliga utbildningar och information i frågor som rör återvinning, källsortering samt val av produkter och kemikalier med hänsyn tagen till tänkbara miljöaspekter, arbeta för att hushålla med förbrukningen av energi och råvaror i verksamheten samt att arbeta för att minska allt spill, prioritera miljöaspekterna vid val av råvaror, arbetsmetoder och förbrukningsmaterial, ständigt förbättra verksamheten sett ur miljöperspektiv genom att fortlöpande hålla oss uppdaterade på miljöområdet, kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer och underentreprenörer, vara lyhörd för kundens behov och önskemål och därigenom motsvara eller överträffa kundens förväntningar, hos allmänhet, kunder och medarbetare uppfattas som ett miljömedvetet och engagerat företag som tar sin del av ansvaret för miljön.

Kvalitetspolicy

Högsbo Plattsättning AB, HG Handverksgruppen AB och dess dotterbolag eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, lyhördhet och att sätta kunden i centrum. Med vår breda kompetens utför vi både små och stora arbeten inom målning, murning, golvläggning, plattsättning och övriga bygg- och snickeritjänster. Vår målsättning är att varje enskilt projekt, stort som litet skall tillgodose våra kunders behov. Våra kunder ska kunna lita på att varje projekt levereras i rätt tid, samt att arbetet vi utför uppnår kundkrav och kvalitet. Allt arbete och material i alla våra uppdrag vi erhållit skall utföras så att minst den nivå och omfattning av åtagande som fastlagts i avtal, överenskommelser samt lagar och förordningar följs. Detta uppfylls genom att: ständigt driva ett förbättrings- och målmedvetet kvalitetsarbete enligt ISO 9001, utföra kontinuerliga egenkontroller av arbetet som dokumenteras i form av protokoll och signeras av behörig och utbildad personal, ta reda på och använda bästa möjliga material vad avser hållfasthet, hållbarhet, pris, utseende och miljöpåverkan, säkerhetsställa att vår personal har den erfarenhet och kompetens som erfordras, samarbeta med entreprenörer vars arbete håller samma höga kvalitet som vårt eget, riskbedöma våra processer för att identifiera tänkbara kvalitetsbrister och vidtar åtgärder för att förebygga dem, analysera och hantera eventuella kvalitetsbrister som uppkommer för att förebygga att de ska uppstå igen.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Högsbo Plattsättning AB. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk och psykosocial sund arbetsplats där varje medarbetare trivs och har möjlighet att påverka och utvecklas i sitt arbete. Vi uppnår detta genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, samt genom att ha en ärlig och öppen attityd. En bra och trivsam arbetsmiljö är också en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga på marknaden. Vi ska präglas av ett gott ledarskap och god kompetens i alla befattningar. Vår ambition är att ständigt utveckla vårt arbetssätt och utbilda vår personal i arbetsmiljörelaterade frågor, detta kommer leda till att vi känner oss tryggare på arbetet och att vi tillsammans kommer kunna skapa en välmående och tillförlitlig arbetsplats. Vi undersöker regelbundet vår arbetsmiljö för att upptäcka brister samt vidta de åtgärder som krävs för att undvika olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöarbetet hos oss innebär ett personligt ansvarstagande för hälsa och säkerhet hos all personal och vi utgår från att arbeta i ett förebyggande syfte. Vi lägger stor vikt vid planering, uppföljning och ständiga förbättringar för att kunna följa gällande lagstiftningar, samt leva upp till de krav som ställs av kunder och intressenter. Vi följer kontinuerligt upp vårt företag för att säkerställa att vi uppfyller våra arbetsmiljömål och minimera de risker vårt arbete kan innebära. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal.
Offertförfrågan